Menu


Referat 9-5-2017 PDF Udskriv Email

Spørring Menighedsråd

Dagsorden samt Meddelelser og Info

 

9. maj 2017

Mødedeltagere: LKB, TQF, LHJ, JC, PV, LH, EJ, MC,AO, DS

Afbud:RSS

DAGSORDEN PUNKT

SAGSINDHOLD

BESLUTNING

1. Indledning

 

 

2. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt med tilføjelser.

3. Meddelelser og Info

Se herunder.

 

4. Budget 2018

 

Budget bidrag afleveret 09-05-2017 kl 09.11

Godkendt

Inden endelig budget afleveres skal der tages stilling til kirkegårdsmurens renovering.

5. Ansættelsesudvalg

Model for ansættelse af medarbejder i Spørring Sogn

Ansættelsesudvalget har udarbejdet 3 modeller for stillinger til varetagelse af kirkesanger- og kirkekulturopgaverne i Spørring Sogn.

Der er flertal for model 3 som er en kombineret kirkesanger- og KIKU-medarbejderstilling på 17,5 timer om ugen. (pind 5 udgår) Udvalget udarbejder et stillingsopslag som også er åben for fleksible løsninger.

LH undlader at tage stilling.

6. Lukket punkt ang. kirkesangerstillingen

Dagsorden fordeles på mødet.

Ikke godkendt.

Evt indkaldelse til ekstraordinært møde hvis punktet skal behandles.

7. Samarbejdsaftale vedr. Regnskabskontoret i Lisbjerg

Revideret samarbejdsaftale til godkendelse.

Godkendt

8. Regnskabsføring

Tidligere fremsendte bilag fra korrespondancen.

Opfordrer igen til en samarbejdsaftale for regnskabs føring af fælles aktiviteter.

Fælles udgifter vil kunne regnskabsføres i Lisbjerg under Spørrings nuværende aftale. Uden omkostninger for Trige menighedsråd. Dette tilbud blev afslået.

LH og PV undlader at tage stilling.

9. Dåbsklude

Brug af strikkede klude med symboler i ca. 10 kr/stk. Se vedhæftede fil.
Ingrid Bruun Jensen vil gerne være tovholder.
Læs mere her: http://www.folkekirken.dk/aktuelt/nyheder/daabsbarnet-faar-hjemmestrikket-klud

Forslag godkendt.

10. Istandsættelse

Se vedhæftede filer.

Der er indtil nu brugt ca. 500.000 kr. på istandsættelsen. Primært i konsulentbistand.

2012: 16877 kr

2013: 71422 kr

2014: 175047 kr

2015: 26121 kr

2016: 218219 kr

 

Vi henvender os til Stiftet for at få en drøftelse af processen.

 

11. Fælles annoncering

Flere sogne i Aarhus Nordre provsti annoncerer i Lokalavisen Nord på en fælles side.

Punktet tages op igen til august.

12. Skole-Kirke samarbejde - Musical

Projekt omkring opførelse af Edward Broadbridge og Lisbeth Iversens ”Lutter Luther”
Læs mere her:

http://kirkenioestjylland.dk/2017/03/22/lutter-luther-paa-alle-tangenter/

Menighedsrådet vil gerne støtte projektet.

Linda arbejder videre med ideen og tager et møde med skolen.

13. Byfest

  • Teltgudstjeneste d. 18. juni kl. 11

  • Spillemands orkester ”Knap så rask”

  • Indvielse af altertavle

Spillemændene koster 5000 kr + transport.

14. Koncert

Ansøgning om afholdelse af koncert i kirken af lokale unge i juni måned.

Menighedsrådet giver tilladelse.

15. Aktivitetsudvalg

Bevilling af rammebeløb for udvalget at disponere over.

Rammen har indtil nu været ca. 10000 kr til foredrag og ca. 20000 til koncerter årligt.

Rammen til aktivitetesudvalget bliver 30000 kr pr. år.

Derudover kommer forplejning.

16.Samarbejdsaftale med Trige vedr. Kirkesangerstillingerne

Kirkesangeren fratræder sin stilling ved Trige kirke den 31. oktober 2017. Trige har udarbejdet et oplæg. Se vedhæftede fil og endvidere email på DAP.

Som udgangspunkt vil vi gerne fortsætte samarbejdet om kirkesangerne, men vi er i proces mht ansættelse af KIKU medarbjeder/sanger.

Vi vil gerne vide hvorfor Ølsted ikke er nævnt i samarbejdsaftalen.

17. Kvartalsrapporten 1. kvartal.

 

Gennemgået

18.evt.

 

  • Lone Tanghus overtager gerne som tovholder på Hækl og hygge eftermiddage. 3 datoer til efteråret.

  • Aktiviteter på tværs af sognene?
    Trige ønsker at blive adskilt fra Spørring så meget som muligt.

  • Højtaler skal skrues op når under gudstjeneste.

  • MUS samtale afholdt med Ruth

  • Vær opmærksom på at der ikke er rammetid lørdag formiddag.

LH og PV orienterer om at Trige menighedsråd betaler ½ af udgifterne til konfirmanderne og beder Spørring gøre det samme. Hvis vi er uenige i denne beslutning, opfordres vi til at kontakte provsten.

 

3/5: afholdt provstesyn

Meddelelser og Info

DAGSORDEN PUNKT

INDHOLD

KOMMENTAR

3.1 Aktivitetsudvalg

 

 

3.2 Orientering v/Peter

 

9/11 kl 19.30: Morten Aagaård. Sogneaften i Fælleshuset.

2/6: Morgensang med Bakkegårdsskolen

18/5: Børnekulturfestival

Forår 2018: Mini-konfirmander starter igen med Gustav.

Luthers Nøgle d 28/9. Biskoppen kommer.

3.3 Orientering v/Lone

 

Højskolen:

Maj: 3 konge-kvinder.

Juni: Storm P

August: Studietur til Skørping. Til Thit Jensens mindestue og Joh. V Jensens museum.

Oktober: Reformations gudstjeneste med kirkens 3 præster i Trige.

3.4 Div. post

 

Post udleveret

 

3.5 Fra formanden

Opsamling fra gamle referater

 

Linda information ang. Poul Langagergaard møde efter sommer

Sep 2017: Bibliodrama

3.6 Orientering fra istandsættelsesudvalg

Se vedhæftede filer.

 

3.7 Orientering fra Kirkegårdsfornyelsesudvalg

Eivind Wad har været sygemeldt. Projektet overtages af Martina Rahkonen. Mødedato i juni.